Merhaba çocuklar!

Biz iyi bir dost olmak isteriz değil mi? Aynı şekilde iyi birer Hıristiyan olmak da isteriz değil mi? Biliyor musunuz ikisini de yapabiliriz? Çok kolay! Kutsal Kitap’tan Romalılar 16’ya bir bakalım!

“Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvilaya selam edin. Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya İlinden Mesihe ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetusa selam edin.   Sizin için çok çalışmış olan Meryeme selam söyleyin.   Mesihin elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesihe inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikusla Yunyaya selam edin. Rabbe ait olan sevgili kardeşim Ampliatusa selam söyleyin.  Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanusa ve sevgili kardeşim Stakise selam edin.  Mesihin beğenisini kazanmış olan Apellise selam söyleyin. Aristobulusun ev halkından olanlara selam edin.  Soydaşım Herodiona selam söyleyin. Narkisin ev halkından Rabbe ait olanlara selam söyleyin.  Rabbin hizmetinde çalışan Trifenayla Trifosaya selam edin. Rabbin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persise selam söyleyin.   Rabbin seçkin kulu olan Rufusa ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin.  Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve yanlarındaki kardeşlere selam edin.  Filologusla Yulyaya, Nereusla kızkardeşine, Olimpasla yanlarındaki bütün kutsallara selam edin.  Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.”

Pavlus burda herkese tek tek adıyla selam gönderiyor. Biz de bunu yapabilir,  herkesi ‘adıyla selam’layabiliriz. Basit bir ‘Günaydın Ahmet” demet çok iyi gelir. Buna başka bir selam ekleyebiliriz! ‘Esenlikler’ veya ‘esen kalın’ diyebiliriz. Bunları duymak gerçekten insanlara hoş gelir.

Pavlus bir mektubunda tüm bölümü sevdiği, tanıdığı insanlara selam göndermeye ayırmıştı, onları unutmadı (Romalılar 1:8-10).

Ey dostlar!  Ey imanlılar!  İyi dost, iyi imanlı olalım!  Biz de dostlarımıza   ‘Esenlikler’ ya da ‘esen kalın’ diyelim.

Tanrı’nın lütfu, esenliği ve merhameti üzerinizde olsun!

Hepinize iyi haftalar.

Bizi takip edin: