İsa ölüp dirildiği için O’na güvenen ve inanan bizler, Kutsal Kitap’ta İsa Mesih’in kurtuluşumuzu sağladığını açıklayan bir çok ayet görmekteyiz;

Günahın köleliğinden satın alındık.
Markos 10:45; Galatyalılar 3:13, 1.Petrus 1:18-19  
Yeni sahibimiz ve efendimiz İsa Mesih’e ait olduk.
Romalılar 6

Eski Antlaşma’daki bütün sunular (yakmalık, tahıl, esenlik, günah ve suç (ya da paklama) İsa Mesih’te tamamlandı.
Levililer 1-7; İbraniler 9:26, İbraniler 10:12.
Artık kurbana ve sunulara ihtiyacımız yok.
İbraniler 10:18

Tanrı’ya olan düşmanlığımızın yerine dostluk geldi.
2.Korintliler 5:17-21

Geçmiş ve gelecek olan günahlarımızın bağışlanması sağlandı.
Efesliler 1:7, Koloseliler 1:14; 1.Yuhanna 1:7-9

Günahımızdan dolayı hak ettiğimiz  cezayı İsa Mesih taşıdı.
Yeşaya 53:4-8, 1.Petrus 3:18

Tanrı’nın günahımıza yönelik adil gazabı yatıştırıldı.
Romalılar 3:25; 1.Yuhanna 2:1-2

Bizim yerimize İsa Mesih öldü ve bizler O’nun ölümüyle yaşama kavuştuk.
2.Korintliler 5:21; 1.Petrus 3:18

Cennete hazırlandık, kutsal kılındık.
İbraniler 10:10, 10:14

Tanrı’nın bizi sevdiğinden emin olduk.
Romalılar 5:8, 8:32

Tanrı tarafından hem tam kurtuluşa hem de tam paklığa eriştik.
Romalılar 3:24-26.
Tanrı bizi kabul ediyor.

İsa Mesih’te Yasa’nın bütün gerekleri yerine geldi.
Romalılar 10:4

İnsanlar arasındaki bütün ayrımı ortadan kaldırdı.
Efesliler 2:14-16.
Gerçek bir birlik, önyargılar olmadan olabilir. Mesih’te herkes gerçek bir eşitliğe sahiptir.

Şeytan yenildi
Yuhanna 16:11, Koloseliler 2:14-15

Kozmik temizleme için gereken yapıldı.
Vahiy 21, 22

Tanrı’nın kurtuluş planı ‘tamamlandı’
Yuhanna 19:31

Bizi takip edin: